ACTIVITATS OFERTADES / ACTIVIDADES OFERTADAS


Jolly Phonics & Jolly Grammar

Adquisició dels sons de la llengua anglesa per mitjà de jocs, cançons i accions. Gràcies a la participació activa de l'alumnat, aquests aconsegueixen millorar el llenguatge oral. 

L'alumnat aprén a relacionar la paraula escrita en la seua correspondent pronunciació d'una forma multisensorial. 

Però...ací no acaba tot! 

La gramàtica s'introdueix mitjançant accions i jocs, seguint la mateixa metodologia. /

Adquisición de los sonidos de la lengua inglesa por medio de juegos, canciones y acciones. Gracias a la participación activa del alumnado, estos son capaces de mejorar el lenguaje oral.

El alumnado aprende a relacionar la palabra escrita con su correspondiente pronunciación de una forma multisensorial. 

Pero... ¡aquí no termina todo!

La gramática se introduce por medio de acciones y juegos siguiendo la misma metodología.

Edats / Edades

3-12 anys/ años

Preu / Precio 

30€/mes

Històries en Anglés / Historias en Inglés

Activitat orientada al aprenentatge de vocabulari i estructura gramatical per mitjà de contes. 

L'alumnat és capaç d'adquirir el vocabulari del conte, així com a formular correctament les oracions seguint la gramàtica anglesa. 

Al acabar l'activitat tenen suficient coneixement per poder contar ells/es mateixos/es el conte sense ajuda externa./

Actividad enfocada al aprendizaje de vocabulario y estructura gramatical por medio de cuentos. 

El alumnado es capaz de adquirir vocabulario del cuento, así como a formular correctamente las oraciones siguiendo las pautas de la gramática inglesa. 

Al terminar la actividad, tienen suficiente conocimiento para poder contar ellos/as mismos/as el cuento sin necesitar ayuda externa.
 

Edats / Edades
3 - 6 anys / años

Preu / Precio
25 €/mes


Treballs manuals en Anglés/ Trabajos manuales en Inglés.

Manualitats destinades al desenvolupament de les habilitats manuals alhora que es familiaritzen en el material, el vocabulari i la gramàtica anglesa referent al projecte. /

Manualidades destinadas al desarrollo de las habilidades manuales a la vez que se familiarizan con el material, el vocabulario y la gramática inglesa referente al proyecto.

Edats / Edades
6-14 anys / años

Preu / Precio

25€/mes

Reforç individual/   Refuerzo individual

- Tècniques de millora de l'atenció / Técnicas de mejora de la atención.

- Lectoescritura ( Millora de la lectura i escritura /Mejora de la lectura y escritura).

- Reforç escolar individual / Refuerzo escolar individual.

Edats / Edades

3 - 14 anys / años

Preu / Precio

10 €/h

Diversitat de tallers/ Diversidad de talleres

- Pintura: 

Activitat destinada al desenvolupament de les diferents habilitats (autoestima, creativitat, motricitat, comunicació, relaxació...), amb la finalitat que l'alumnat expresse les seues emocions i gaudisca d'una bona estona./ Actividad destinada al desarrollo de las diferentes habilidades (autoestima, creatividad, motricidad, comunicación, relajación...), con la finalidad de que el alumnado exprese sus emociones y disfrute de un buen rato.

- Cuina / Cocina:
Activitat lúdica i didàctica. L'objectiu principal de la qual és l'aprenentatge de nous hàbits alimentaris buscant opcions més saludables i deixant en un segon pla els aliments ultraprocessats./ 

Actividad lúdica y didáctica.El objetivo de la cual es el aprendizaje de nuevos hábitos alimentarios buscando opciones más saludables y dejando en un segundo plano los alimentos ultraprocesados.

- Ball / Baile:
Busquem la comunicació i expressió de l'alumnat per mitjà de la dansa educativa amb moviments segurs, estimulant la seua ment i avivant el seu esperit./ 

Buscamos la comunicación y expresión del alumnado por medio de la danza educativa con movimientos seguros, estimulando su mente y avivando su espíritu.


Edats / Edades 
3-14 anys/ años


Preus / Precios (Oferta d'apertura / Oferta de apertura)

2€/h

Repàs escolar / Repaso escolar

Oferim un lloc on poder fer les tasques escolars per poder gaudir de temps lliure a casa./

Ofrecemos un lugar donde poder hacer las tareas escolares y disfrutar de tiempo libre en casa.

Edats / Edades
3-14 anys /años

Preu / Precio (Oferta d'apertura/ Oferta de apertura)
2€/h

Jocs en Anglés / Juegos en Inglés

Gaudeix del joc alhora que aprens. 
L'objectiu d'aquesta activitat és introduir vocabulari bàsic mentre l'alumnat es diverteix amb un joc. / 

Disfruta del joc a la vez que aprendes. 
El objetivo de esta actividad es introducir vocabulario básico mientras el alumnado se divierte jugando.

Edats / Edades
3-14 anys/ años.
Preu / Precio ( Oferta d'apertura /Oferta de apertura)
2€/h